Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal) – Primaria Strunga

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

         Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

         Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la instanţa de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice.

         Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

         Dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile de liber acces la informaţie puteți depune o reclamaţie:

-aceasta trebuie depusă în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;

-reclamaţia trebuie adresată primarului comunei Strunga, iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative, să vă ofere un răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea plângerii;

-dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine şi informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului responsabil.

          Dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile de liber acces la informaţie vă puteți adresa justiției:

-vă puteţi adresa direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;

-plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;

-instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să vă furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să vă plătească daune morale şi/sau patrimoniale;

-dacă sunteți nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă;

-atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Reclamație administrativă(1)

Reclamație administrativă (2)