Buletin informativ

Publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Conform art.5, alin. 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a)Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităților sau instituțiilor publice;

Constituția României publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991;

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală;

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată;

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicată;

Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției  Domeniilor Statului;

Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniul proprietăților  și justiției precum și unele măsuri adiacente;

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – decembrie 1989;

Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;

Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ordonanța de urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizată prin OUG 46 din 31 august 2016;

Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfașoară activități economice în mod independent;

Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele de stare civilă;

HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;